Opłaty wnosimy w Recepcji przed zajęciami. Płatność: gotówka.

 

Cennik ważny od 01.09.2015r.

 

Opłata członkowska Pole Dance - płatna jednorazowo: 39zł
  Z opłatą członkowską Bez opłaty członkowskiej
Karnet 4 wejścia (ważny 4 tygodnie) 144zł 160zł
Karnet 8 wejść (ważny 4 tygodnie) 256zł 290zł
Pojedyncze wejście 40zł 50zł
Benefit, Fit Profit, OK System bezpłatne (do oznaczonych grup)
lekcjA prywatnA 150zł 150zł
Wieczór panieński 50 zł od osoby / 60 minut (minimum 4 osoby)
Wynajęcie rurki do treningu 40zł -

 

 

 

REGULAMIN BLACK LIPS – POLE DANCE STUDIO

§1
Uczestnictwo w zajęciach

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach Pole Dance, organizowanych przez Senso Elżbieta Brajnert-Michalak, dalej zwanym BLACK LIPS,  jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursów Pole Dance, od obowiązku jego stosowania.
 3. Uczestnikami zajęć Pole Dance, organizowanych przez BLACK LIPS mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowana opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronach: www.blacklips.pl oraz www.urbandance.pl 
 4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.
 5. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na start zajęć Pole Dance, obowiązują wcześniejsze zapisy. 
 6. Zajęcia Pole Dance "grupa karnetowa" prowadzone są w maksymalnie 5-osobowych grupach. Każdy z uczestników ma do dyspozycji własną rurkę na czas zajęć. Minimalna ilośc osób, potrzebna do odbycia się tych zajęć, to 2 osoby.
 7. Posiadacze kart: Benefit, Fit Profit czy OK System, mogą wziąć udział w zajęciach Pole Dance specjalnie oznaczonych w grafiku. Zajęcia te prowadzone są w 10-osobowych grupach. Minimalna liczba osób, potrzebna do odbycia się tych zajęć, to 4 osoby.
 8. Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na zajęciach.
 9. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia Pole Dance, jest zobowiązany zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności lub okazać karnet BLACK LIPS.
 10. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. 
 11. Uczestnik zajęć Pole Dance, nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii - pierścionkach, bransoletkach, kolczykach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu na którym ćwiczy.
 12. Uczestnik zajęć Pole Dance zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 13. Sprzętu (rur do tańca) nie można czyścic wodą ani alkoholem, spirytusem tylko przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez Instruktorkę BLACK LIPS. 
 14. Zabrania się używania substancji typu talk, magnezja nieprzeznaczonych do tego typu ćwiczeń niezalecanych przez BLACK LIPS.
 15. Zabrania się uczestnikowi samemu rozkręcania czy przykręcania sprzętu.
 16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 17. Studio BLACK LIPS, jak i Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, nie przestrzega Regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za zajęcia.

§2
Nieobecność na zajęciach

 1. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć czy kursu Pole Dance, Studio BLACK LIPS nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
 2. Nie ma możliwości odrobienia zajęć Pole Dance.

§3
Płatności

 1. Uczestnikami zajęć i kursów Pole Dance, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na stronie www.blacklips.pl oraz www.urbandance.pl 
 2. BLACK LIPS zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
 3. Istnieje kilka form płatności za zajęcia, kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość najdogodniejszej dla siebie formy: karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, pojedyncze wejście, karty Multisport Plus, Fit Profit OK System.
 4. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupują karnet. 
 5. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej.

§4
Bezpieczeństwo

 1. BLACK LIPS nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy BLACK LIPS i osób działających z ramienia BLACK LIPS.
 2. Za mienie uczestników zajęć, BLACK LIPS nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 4. Uczestnik zajęć Pole Dance nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że Instruktor stwierdzi że Uczestnik zajęć może daną figurę sam już wykonać.
 5. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. BLACK LIPS nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 6. Na zajęcia Pole Dance obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami, kremami, oliwkami itp.
 7. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole Dance
 8. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna osób poniżej 18 roku życia)
 9. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuję figury na rurce na własną odpowiedzialność.
 10. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
 11. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
 12. Osoby przebywająca na terenie BLACK LIPS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia BLACK LIPS i innych uczestników zajęć.
 13. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
 14. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 15. Na terenie BLACK LIPS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

§5
Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

 1. Istnienie grupy i ciągłość zajęć warunkuje liczba kursantów. 
 2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu BLACK LIPS ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku BLACK LIPS zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora BLACK LIPS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
 4. W sytuacjach losowych BLACK LIPS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez BLACK LIPS zaliczona na poczet innych zajęć.
 5. BLACK LIPS ma prawo do zmiany grafiku.
 6. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody dyrekcji BLACK LIPS.

§6
Sprawy ogólne

 1. Uczestnik zajęć BLACK LIPS wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia BLACK LIPS, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez BLACK LIPS i jego patronów.
 2. Uczestnik zajęć BLACK LIPS wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BLACK LIPS, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926